دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : وحدانه   فولادی

پست الکترونیکی : v-fouladi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : معماری - معماری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : هنر و معماری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیأت علمی گروه معماری

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1394-11-01

وحدانه فولادی

وحدانه فولادی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^